Zamówienia internetowe 5% taniej*Oferta ograniczona czasowo.

Zrealizowane projekty

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn..”Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Mająca na celu usprawnienie procesu produkcji, rozpoczęcie procesu
zamrażania oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu w zakładzie w Jedwabnie
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Inwestycje w środki trwałe”Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,Obrót nimi lub ich rozwój”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizowane projekty

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie wzornictwa w działalności Mazurskich Grzybków Sp. z o.o.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca oczekuje, że wprowadzi nowe produkty na rynek, pozyska nowych odbiorców, zdobędzie nowe rynki, a to wszystko przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

Oczekiwania Wnioskodawcy wiążą się również z wprowadzeniem własnej marki. Po przeprowadzeniu audytu i opracowaniu strategii wzorniczej Wnioskodawca zamierza wdrożyć proponowane rozwiązania i sfinansować je z kredytu.

Wartość projektu: 88 314.00 PLN

Wkład EFRR: 61 030.00 PLN

Projekt polega na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej w firmie Mazurskie Grzybki Sp. z o.o.
Audyt wzorniczy–7-8 tyg
Audyt polega na przeprowadzeniu eksperckiej analizy odnośnie stosowania wzornictwa w działalności firmy,której wynikiem jest raport wskazujący stan faktyczny,jak również kierunki działań pozwalających możliwie najpełniej wykorzystać potencjał wzrostu konkurencyjności wynikający z zastosowania wzornictwa,do utworzenia nowych lub lepszych rozwiązań wzorniczych.

Etapy:
0. Warsztaty strategiczne z udziałem ekspertów oraz pracowników firmy.–5-6 godzin.Warsztat pozwoli oraz zapoznanie się z modelem biznesowym firmy oraz przygotuje uczestników procesu do właściwej jego realizacji.

1. Opis sposobu działania organizacji. Analiza modelu biznesowego firmy/analiza propozycji wartości

2. Badanie postrzegania organizacji wewnątrz •wywiady z pracownikami, kadrą zarządzającą,właścicielem

3. User Expirience Design:badanie zaprojektowanych rozwiązań dla użytkowników

4. Analiza oferty produktowej,technologicznej pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

Analiza:
-wybranych produktów przedsiębiorstwa
-stosowanych technologii w przedsiębiorstwie -gospodarki odpadami

5. Badanie komunikacji wizualnej,ułatwiające ocenę zastosowania wzornictwa w organizacji

6. Analiza kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,technologicznych,społecznych.

7. Warsztaty strategiczne z udziałem ekspertów oraz pracowników firmy.–5-6 godz.

Zostanie przygotowane podsumowanie i omówienie z przedsiębiorstwem wyników audytu, rozstrzygnięcia kluczowych dylematów oraz prac związanych z optymalizacją oferty produktowej/usługowej firmy,zdefiniowanie odróżniającej wartości dla klienta.
II.Strategia wzornicza-11-12 tyg

PolskiPolskiEnglishEnglishDeutschDeutschРусскийРусский