ZREALIZOWANE PROJEKTY

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn..”Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Mająca na celu usprawnienie procesu produkcji, rozpoczęcie procesu
zamrażania oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu w zakładzie w Jedwabnie
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Inwestycje w środki trwałe”Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,Obrót nimi lub ich rozwój”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020