Zamówienia internetowe 5% taniej *Oferta ograniczona czasowo.

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania sklepu Internetowego Mazurskiegrzybki.pl oraz zasady sprzedaży towarów przez Mazurskie Grzybki Sp. z o. o., ul. 1 Maja 35A, 12-122 Jedwabno za pośrednictwem Internetu zgodnie z ofertą handlową dostępną na stronie www pod adresem http://mazurskiegrzybki.pl/sklep/

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym odbywa się na odległość (przez sieć Internet).

REGULAMIN

§1 Definicje

Dostawca – należy przez to rozumieć spółkę Mazurskie Grzybki Sp. z o. o., ul. 1 Maja 35A, 12-122 Jedwabno,

Partner – należy przez to rozumieć podmiot, prowadzący aktywnie działalność zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, który podpisał Umowę Handlową z Mazurskie Grzybki Sp. z o. o., ul. 1 Maja 35A, 12-122 Jedwabno

System – należy przez to rozumieć internetową platformę handlową sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu pod adresem http://mazurskiegrzybki.pl/sklep/

Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z internetowej platformy handlowej

 

  §2 Dostęp do platformy Internetowej Mazurskie Grzybki Sp. z o. o.

 1. Dostęp do systemu może być przydzielony partnerowy wyłącznie w trakcie obowiązywania Umowy Handlowej.
 2. Na wniosek partnera złożony drogą internetową na formularzu opracowanym przez dostawcę, dostawca przyznaje wskazanym osobom dostęp do systemu. Przyznając dostęp dostawca przydziela nowemu użytkownikowi login i hasło.
 1. Partner ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie loginu i hasła przyznanego użytkownikowi.
 2. Złożenie wniosku o przyznanie dostępu do systemu przez partnera stanowi akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp, umożliwiający przeglądanie oferty dostawcy w postaci cennika. Uprawnienia te mogą zostać rozszerzone o prawo składania zamówień w imieniu partnera.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia lub czasowego wstrzymania dostępu do systemu bez podania przyczyny.
 5. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za skutki akceptacji adresów wysyłkowych przez osobę autoryzująca lub inną osobę, która otrzymała takie uprawnienia.

 

   §3 Zamówienia

 1. Strony ustalają, że zamówienia składane drogą internetową nie wymagają potwierdzenia przez partnera w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej.
 2. Zamówienie złożone przez partnera jest aktywne przez okres 21 dni od daty złożenia w systemie. W przypadku, gdy nie zostanie ono zrealizowane w tym okresie, ważność takiego zamówienia automatycznie wygasa.
 3. Dostawcy przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w systemie są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT.
 5. Złożenie zamówienia w systemie jest jednocześnie zaakceptowaniem przez użytkownika warunków obsługi serwisowej dotyczącej zamawianych produktów dostępnych na stronie http://mazurskiegrzybki.pl/sklep/
 6. Przedstawione w systemie dane techniczne produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (niezgodność towaru z umową).

    §4 Tajemnica handlowa

 1. Dane o cenach oraz dostępności produktów oferowanych przez dostawcę przeznaczone są dla partnera wyłącznie dla celów związanych z zakupem od dostawcy w/w produktów, mają charakter informacji wewnętrznej i objęte są tajemnicą handlową.
 2. Partner oraz żaden z jego użytkowników nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od dostawcy.

    §5 Postawnienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie postanowienia Umowy Handlowej.

 

 

Polski Polski English English Deutsch Deutsch Русский Русский