1.1. Projekt: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 130 kW i pomp ciepła o mocy 23,9 kW każda na działce 151 w miejscowości Lemany, gmina Szczytno – inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

1.1.1. Zapytanie ofertoweikona

1.1.1.1. Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr. 1ikona

1.1.1.2. Formularz ofertowy – załącznik nr. 2ikona

1.1.1.3. Wykaz robót – załącznik nr. 3ikona

1.1.1.4. Wykaz osób – załącznik nr. 4ikona

1.1.1.5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr. 5ikona

1.1.1.6. Wzór umowy – załącznik nr. 6ikona

1.1.2. Zmiana kryteriów oceny ofert i sposobu przyznawania punktacji. ikona

1.1.3. Wyjaśnienie do zapytania z dn. 21.04.2017.ikona

1.1.4.1  Wyjaśnienie do zapytania z dn. 24.04.2017.ikona

1.1.4.2  Mapa z naniesioną lokalizacją drogi. ikona

1.1.5.1  Wyjaśnienie do zapytania z dn. 05.05.2017.  ikona

1.1.5.2  Warunki przyłączenia do sieci i projekt umowy z Energą  ikona

1.1.5.3  Wyjaśnienie do pisma z dn. 08.05.2017 oraz zmiana terminu składania ofert ikona

1.2.1.  Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego  ikona